Information om Svenska Mejeriernas Riksförenings diskmedelstester!

Funktionsprovning (stresstest)

Funktionsprovning innebär provdiskning i simulatoranläggning för mjölkutrustning på Skånesemin i
Hörby. Ett av hygienkommittén utprovat disk- och stressprogram användes. Programmet avser att
simulera vanliga fel vid diskning under praktiska förhållanden såsom

- felaktig dosering

- varierande vattenhårdhet

- dålig försköljning

- låg diskningstemperatur

Programmet omfattar sammanlagt 7 olika testmoment.

Ett normalt simulatorprogram omfattar cirkulation av mjölk vid 37°C, intorkning av mjölkfilm,
försköljning med kallt vatten,
därefter diskning vid 50°C med fallande temperatur och kall eftersköljning.

Bedömning av resultaten sker med avseende på disklösningens förmåga att
rengöra glas- och plastytor i anläggningen. För varje testmoment ges maximalt 3 poäng
.


FUNKTIONSTEST, diskprogram vid simulatortest
Stressprogrammet omfattar följande moment
Vatten Diskmedelsdosering % av rekommenderad
A Doseringsfel
Moment 1 mjukt 75%
2 medelhårt 75% 50°C. 2 simulatorprogram efter varandra
med samma disklösning.
3 hårt 75%
4 medelhårt 150%

B Mjölkbelastning: 0,5 volymprocent i disklösningen
50°C. 2 simulatorprogram efter varandra
med samma disklösning.
Moment 5 medelhårt rek dosering

C Temperaturkänslighet
Moment 6 medelhårt rek dosering 2 simulatorprogram med samma disklösning
vid 30°C, följt av ett program vid 50°C
med nyberedd disklösning

cirkulation av mjölk vid 37°C under
lufttorkning
försköljning
med kallt vatten
cirkulationsdiskning
eftersköljning
med kallt vatten
2 minuter
7 minuter
2 minuter
5 minuter
2 minuter
Simulatorprogrammet omfattar:
Diskresultaten avläses visuellt

Funktionstest, bedömning av diskegenskaper
VÄTNING
Disklösningens förmåga att väta ytor studeras under diskförloppet och det noteras
om avvikelser från det normala upptäcks.
RENHET
Renheten av glas- resp. plastyta bedöms genom att vattenfilmen i teströren studeras efter sköljning

GLASRÖR
Att vattenfilmen släpper ytan tolkas som bristande renhet
Tydliga beläggningar
Fläckar
Knappt synliga fläckar
Helt rena ytor
0 poäng
1 poäng
2 poäng
3 poäng

PLASTRÖR
Att vattenfilmen hålls kvar på ytan tolkas som bristande renhet
(filmen släpper långsamt, många, oregelbundna vattendroppar eller - fläckar finns kvar)
Tydliga beläggningar
Fläckar eller vattenfilmen hålls kvar i hög grad
Knappt synliga fläckar eller vattenfilmen släpper långsamt
Helt rena ytor
0 poäng
1 poäng
2 poäng
3 poäng

DISKMEDELSLÖSNING
Disklösningen studeras efter avslutat stressmoment och det noteras om synliga fettrester kan upptäckas

SLUTENHET
Vid inspektion av slutenheten efter avslutat stressmoment noteras t ex om ev. föroreningsrester finns kvar
eller om vattenfilmen släpper på stora ytor av glaset.
WEBA har som enda diskmedelstillverkare genomfört ovanstående testprogram, år efter år,
med starttemperaturen 30°C och fallande disktemperatur - i samtliga moment.
Trots den låga temperaturen aktiveras WEBAs pulverdiskmedel omedelbart i diskfasen
och verkar effektivt med full diskkraft. Efter avslutad disk finns inga olösta diskmedelsrester kvar.
Nedanstående visar WEBAs testresultat där maxpoängen är 21.
WEBA MEJERIDISK Renhet plastytor 21 poäng Renhet glasytor 20 poäng

För att få en uppfattning om hur WEBAs maskindiskmedel står sig i konkurrens
mot andra tillverkares diskmedel, visar vi de senast kända officiella testresultaten.
Dessa diskmedel är samtliga testade vid 50°C. Maxpoäng är 21.
Renhet glasytor 19,5 poäng

Renhet glasytor 19,5 poäng

Renhet glasytor 18 poäng

ALFA-LAVAL 1+

SU 51 (Unilever)

SU 51 fosfatfritt (Unilever)

Renhet plastytor 19 poäng

Renhet plastytor 19 poäng

Renhet plastytor 19,5 poäng

Vi har på annan plats beskrivit funktionsskillnaden mellan flytande diskmedel och pulverdiskmedel
och liknat detta vid äpplen och päron eftersom dessa diskmedel helt enkelt inte går att jämföra i effektivitet.
Men då ett stort antal kontakter visat stort intresse av mer konkret information väljer vi att tillmötesgå
den önskan som finns. Vi har helt enkelt valt att publicera den första produkten som omnämnts från det häfte
med officiella disktester som utförts av SMR. Diskmedlet säljs bl.a.genom Arlabutiken samt Gårdsservice Sverige AB.
Testerna är utförda vid 50°C där maxpoängen är satt till 21. Läs om flytande diskmedel här.
P3-ASEPTO FLYTANDE Renhet plastytor 14 poäng Renhet glasytor 13 poäng
SMR skriver i sin kommentar om P3-ASEPTO FLYTANDE att: "Dåligt diskresultat på glasyta vid underdosering
i hårt vatten, vid utebliven försköljning och vid låg temperatur. Sämre diskresultat på glasyta
vid underdosering i medelhårt vatten. Dåligt diskresultat på plastyta vid underdosering i medelhårt vatten
samt vid låg disktemperatur"
.
SMR skriver i sitt omdöme om produkten att: "Tveksamt diskresultat på både plastytor och glasytor".
Men......., det skall då i sammanhanget påpekas att samma omdöme gäller för samtliga testade flytande diskmedel.

Utöver ovanstående funktionstester har WEBA MEJERIDISK
genomgått fältförsök med temat energibesparande diskmetoder!
Bilden till höger är hämtad från Hallands läns hushållningssällskaps
försöksgård "Rossared" där fältförsök med
energibesparande diskmetoder genomförts.

Mjölkanläggningen, en dubbelåtta med low flow och duovac,
besiktigades mycket noggrant innan försöket startades
och det konstaterades att i 1 av de 16 flottörhusen fanns beläggningar.

Dessa försvann efter ca en vecka - trots den låga disktemperaturen.
Hela anläggningen var sedan, under den 3 månader långa tid
som försöket pågick, fullständigt ren.

Diskmaskinen var en Alwa 5000. Temperaturvakten i diskmaskinen
kopplades bort. Starttemperaturen på disken sänktes
från 90 °C till 55 °C vilket innebar att disktemperaturen i själva
diskprogrammet varierade mellan 28 och 34 °C.

Energibesparingen var ca 50% för hela fältförsöket.

Varje leverans av mjölk till mejeriet (Arla) hade högsta kvalité (10.000
bak./ml mjölk) under hela försöksperioden.