Diskanvisning för mjölkproducenter
WEBA MEJERIDISK är ett mycket effektivt lågenergidiskmedel. Diskmedlet har erhållit högsta
poäng vid samtliga funtionstester som utförts av mejeriindustrins hygienkommitté.
WEBA MEJERIDISK är det enda maskindiskmedel för mjölkproducenter som genomgått
samtliga dessa tester vid 30 °C, dessutom med högsta poäng. Diskmedlet har även
genomgått fältförsök där det påvisats energibesparingar på ca 50%.
Här kan Du läsa hur testerna gått till.

Som framgår av ovan är WEBA MEJERIDISK ett mycket effektivt diskmedel vilket
innebär att Du bör följa uppmaningen nedan, den första gången Du använder diskmedlet.

För att gamla beläggningar, som kan finnas i Din mjölkutrustning,
inte skall fälla ut är det viktigt att Du diskar rent i mjölkutrustningen,
med WEBAs diskmedel, innan Du börjar mjölka.
Detta gäller i synnerhet om Du tidigare använt flytande diskmedel.
Sätt i en silstrumpa vid denna disk. Efter disken tar Du bort silstrumpan och kontrollerar
utrustningen så som spenkoppscentraler, ev. duovac, slutenhet och liknande.
Vid behov upprepas behandlingen.

När sedan anläggningen är ren kan Du starta disken på 60 °C
och därmed spara mycket energi. I bl.a. Arlagårdens kvalitetsprogram föreskriver
Arla (som enda mejeriföretag i landet) att disktemperaturen inte får understiga 42 °C.
För att tillmötesgå dessa krav föreslår vi att temperaturvakten i diskmaskinen
inte kopplas bort, eller ändras, vilket därmed innebär att sluttemperaturen kommer att
uppfylla Arlas krav. Energibesparingen kommer, även med denna åtgärd, att bli betydande.
När Du som mjölkproducent, diskar med WEBA MEJERIDISK, kan Du känna Dig säker
på att alltid ha en fullständigt ren produktionsanläggning,
även om temperaturen vid något enstaka tillfälle skulle understiga 42 °C.
Var noga med att följa doseringsanvisningen på förpackningen!

Diskanvisning för konsumenter
Diska maskinen tom, utan diskgods, ett antal gånger tills maskinen är ren.
Använd dubbel dosering av WEBAs diskmedel och högsta temperatur vid denna rengöring.
Du kan med fördel använda diskmaskinens snabbdiskprogram.